หมวดหมู่ทั้งหมด

ภาษีคริปโต

นำเสนอโดย ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ทีม อัพเดท: ธันวาคม 2023

“Crypto” คริปโตในประเทศไทย

สกุลเงิน คริปโตเคอเรนซี่ ได้รับความนิยมในประเทศไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ช่วงแรกอยู่ในกลุ่มเล็กๆ แต่ในช่วงหลังจากข่าวจากรายได้ทำให้ผู้คนสนใจ เงินสกุลดิจิตอลนี้มากขึ้นเรื่อยเหตุผลที่เป็นเช่นนั้น เพราะข้อมูลเข้าถึงได้ง่ายในการซื้อขายสะดวกรวดเร็ว และความไม่เชื่อถือในระบบ

ซึ่งคนที่สนใจในเรื่องนี้มองว่า เงินสกุลคริปโต เป็นทางเลือกทำให้ผู้คนสามารถจัดเก็บ และโอนเงินโดยไม่ต้องพึ่งพาธนาคาร และอีกปัจจัยคือรัฐสนับสนุนจริงจัง ผ่าน ก.ล.ต. มีการคุ้มครองดูแลเสียภาษีอย่างถูกต้อง ทำให้นักลงทุนมั่นใจ โดยรวมตลาดในไทยยังเป็นช่วงเริ่มต้น ดึงดูดนักลงทุนได้ 

กฎหมายรายได้คริปโต

ในประเทศไทย การจัดเก็บภาษีของรายได้จากสกุลเงินดิจิทัลอยู่ภายใต้ประมวลรัษฎากร แบ่งเป็นประเภทของธุรกรรมและบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผ่าน พ.ร.ก การประกอบธุรกิจ”สินทรัพย์ดิจิทัล” พ.ศ. 2561 หมายถึง คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล ซึ่งเข้าเกณฑ์เสียภาษี มีสามมาตราที่ใช้ควบคุมคือ 

 • มาตรา 40 (4) (ซ) เงินส่วนแบ่งของกำไร หรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือหรือครอบครองโทเคนดิจิทัล
 • มาตรา 40 (4) (ฌ) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน
 • มาตรา 50 (ฉ) ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ซ) และ (ฌ) ให้คำนวณหักในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ 
วิธีการเสียภาษีคริปโต

วีธีการเสียภาษีคริปโตในไทย

ในตอนนี้การเสียภาษี คริปโตเคอเรนซี่ และ โทเคนดิจิทัล นั้นจะต้องเสียภาษี 3 ตัวด้วยกันคือ

 1. ต้องเสียภาษีเงินได้ : คิดจากกำไรที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาคำนวนโดยไม่สามารถนำผลขาดทุนมาหักลดได้
 2. การหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% จากกำไรการขายโทเคนดิจิทัลและคริปโตฯโดยตรง
 3. ภาษีมูลค่าเพิ่มคิดตามอัตราปกติ 

Airdrop ที่ได้รับรางวัลฟรีต้องเสียภาษีคริปโต หรือไม่?

ตามมาตรา 40 (8) สรุปแล้วคือไม่ว่าจะได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับรางวัล หรือผลอตอบแทนเป็น Airdrop คุณจะต้องเสียภาษีประจำปี โดยเลือกระบุเป็น “ได้รับคริปโตเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัลจากการให้หรือได้รับเป็นรางวัล”

การขุดเหรียญคริปโตต้องเสียภาษี หรือไม่?

แน่นอนว่าการขุดเหรียญคริปโตนั้นเป็นที่นิยมมาก แต่ก็ต้องเสียภาษีด้วยเช่นกัน เพียงแต่ยังไม่เสียตั้งแต่วันที่ขุดหรือได้รับเหรียญคริปโต จะถือเป็นเงินได้พึงประเมินก็ต่อเมื่อ มีการ จำหน่าย จ่าย โอน หรือแลกเปลี่ยนเหรียญคริปโตฯ ที่ขุดมาได้ ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ตาม (มาตรา 40(8)) > ประเภทธุรกิจ : เงินได้อื่น ๆ > โปรดระบุ : รายได้จากการขายคริปโตฯ ที่ขุดได้ 

ในประเภทรายได้ทรัพย์หรือประเภทเงินได้ จากการทำธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง และเงินได้อื่น ๆ

การเทรดกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย

กำไรจากการเทรดจะถูกนำมาคำนวน คิดเป็นรายธุรกรรม โดยสามารถนำส่วนที่ขาดทุนมาหักกลบได้

การเทรดกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศ

กำไรจากการเทรดจะถูกนำมาคำนวน โดยไม่สามารถนำส่วนที่ขาดทุนมาหักกลบได้

หากว่าขาดทุนเรายังต้องเสียภาษี หรือไม่?

หากว่าคุณทำการซื้อขายกับศูนย์ในประเทศไทย ที่อยู่ภายใต้ “การกำกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ในประเทศไทย เท่านั้น” ถ้าเป็นกรณีที่ขาดทุนคุณสามารถนำมาหักออกจากกำไรระหว่างปีได้ เกิดเนื่อจากการผ่อนปรนของ สรรพากร ที่ให้นักลงทุนนำผลที่ขาดทุนมาหักกลบกับกำไรในปีภาษีเดียวกันได้ สำหรับคนที่ซื้อขายผ่านศูนย์ในต่างประเทศไม่ได้รับสิทธิ์นี้

การยกเว้นภาษีคริปโตในไทย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ครม.เห็นชอบอนุมัติการบรรเทาภาระภาษีสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอล ยกเว้นภาษี VAT โอน “คริปโตฯ-เงินบาทดิจิตอลของ ธปท.” ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 – 31 ธันวาคม 2566

และ ครม. เห็นชอบให้นำผลขาดทุนมาหักออกจากกำไรได้ สำหรับทุกธุรกรรมโอนผ่าน Exchange cypto ในประเทศไทยและให้มีผลตั้งแต่วันที่พระราชกำหนดออกคือ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 

สรุป คือ ทุกธุรกรรมที่ผ่าน Exchange ไทยเฉพาะที่กำกับดูแลโดย ก.ล.ต. นั้น ทางกรมสรรพากรไม่เก็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และยังสามารเอาผลขาทุนมาหักลบออกจากกำไรภายในปีภาษีเดียวกันได้

ขั้นตอนการยื่นภาษีคริปโต

การยื่นภาษีคริปโตทำผ่านออนไลน์ได้ง่ายๆ เพียงทำตามขั้นตอนตามนี้

 • ให้เข้าที่เว็บการยื่นแบบและภาษีออนไลน์ แล้วคลิกที่ “ยื่นแบบออนไลน์”
 • ทำกรอกรายละเอียดเงินได้เสร็จแล้ว ใครอยู่หัวข้อไหนให้ยื่นแบบตามนี้
 • กรณีกำไรจากการจำหน่าย จ่าย โอน หรือ และเปลี่ยนคริปโต ประเภทเงินได้ 40(4)ฌ ยื่นแบบ ภงด.90
 • ได้รับจากการให้/ได้รับรางวัล/จำหน่าย จ่าย โอน และเปลี่ยนคริปโตที่ขุดมาได้/ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์จากการถือครองคริปโต ประเภทเงินได้ 40(8) ยื่นแบบ ภงด.90
 • ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์จากการถือครองโทเคนดิจิตอล ประเภทเงินได้ 40(4)ซ ยื่นแบบ ภงด.90
 • เงินเดือนตามสัญญาจ้างงาน ประเภทเงินได้ 40(1) ยื่นแบบ ภงด.90/91
 • ค่าจ้างการรับทำงาน ประเภทเงินได้ 40(2) ยื่นแบบ ภงด.90/91
 • การขุดเหรียญยัง ไม่ถือเป็นเงินได้
เทรดในไทยได้รับการผ่อนปรน

ไม่อยากเสียภาษีคริปโตมีทางได้บ้าง

หากคุณเป็นคนไทยและมีเงินได้ต้องเสียภาษีที่ถูกต้อง แต่ก็มีอยู่กัน 3 กรณีคือ 

 1. คุณต้องมีรายได้จากการเทรดคริปโตเพียงอย่างเดียว และมีกำไรตลอดปีไม่เกิน 60,000 บาท คุณไม่ต้องยื่นแบบและไม่ต้องเสียภาษี และสามารถขอคืนภาษีหักนะที่จ่ายได้
 2. คุณต้องมีรายได้จากการเทรดคริปโตเพียงอย่างเดียว และมีกำไรตลอดปีไม่เกิน 210,000 บาท คุณต้องยื่นแบบแต่ไม่ต้องเสียภาษี และสามารถขอคืนภาษีหักนะที่จ่ายได้
 3. คุณเป็นผู้มีอายุครบ 65 ปีหรือมีบัตรประจำตัวผู้พิการ และมีกำไรจากการขายคริปโตฯ ตลอดปีไม่เกิน 400,000 บาท คุณต้องยื่นแบบแต่ไม่ต้องเสียภาษี และสามารถขอคืนภาษีหักนะที่จ่ายได้