ภาษีคริปโต

หัวข้อต่างๆ
ภาษีคริปโต

“Crypto” คริปโตในประเทศไทย

สกุลเงิน คริปโตเคอเรนซี่ ได้รับความนิยมในประเทศไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ช่วงแรกอยู่ในกลุ่มเล็กๆ แต่ในช่วงหลังจากข่าวจากรายได้ทำให้ผู้คนสนใจ เงินสกุลดิจิตอลนี้มากขึ้นเรื่อยเหตุผลที่เป็นเช่นนั้น เพราะข้อมูลเข้าถึงได้ง่ายในการซื้อขายสะดวกรวดเร็ว และความไม่เชื่อถือในระบบ

ซึ่งคนที่สนใจในเรื่องนี้มองว่า เงินสกุลคริปโต เป็นทางเลือกทำให้ผู้คนสามารถจัดเก็บ และโอนเงินโดยไม่ต้องพึ่งพาธนาคาร และอีกปัจจัยคือรัฐสนับสนุนจริงจัง ผ่าน ก.ล.ต. มีการคุ้มครองดูแลเสียภาษีอย่างถูกต้อง ทำให้นักลงทุนมั่นใจ โดยรวมตลาดในไทยยังเป็นช่วงเริ่มต้น ดึงดูดนักลงทุนได้ 

กฎหมายรายได้คริปโต

ในประเทศไทย การจัดเก็บภาษีของรายได้จากสกุลเงินดิจิทัลอยู่ภายใต้ประมวลรัษฎากร แบ่งเป็นประเภทของธุรกรรมและบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผ่าน พ.ร.ก การประกอบธุรกิจ”สินทรัพย์ดิจิทัล” พ.ศ. 2561 หมายถึง คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล ซึ่งเข้าเกณฑ์เสียภาษี มีสามมาตราที่ใช้ควบคุมคือ 

 • มาตรา 40 (4) (ซ) เงินส่วนแบ่งของกำไร หรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือหรือครอบครองโทเคนดิจิทัล
 • มาตรา 40 (4) (ฌ) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน
 • มาตรา 50 (ฉ) ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ซ) และ (ฌ) ให้คำนวณหักในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ 
วิธีการเสียภาษีคริปโต

วีธีการเสียภาษีคริปโตในไทย

ในตอนนี้การเสียภาษี คริปโตเคอเรนซี่ และ โทเคนดิจิทัล นั้นจะต้องเสียภาษี 3 ตัวด้วยกันคือ

 1. ต้องเสียภาษีเงินได้ : คิดจากกำไรที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาคำนวนโดยไม่สามารถนำผลขาดทุนมาหักลดได้
 2. การหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% จากกำไรการขายโทเคนดิจิทัลและคริปโตฯโดยตรง
 3. ภาษีมูลค่าเพิ่มคิดตามอัตราปกติ 

Airdrop ที่ได้รับรางวัลฟรีต้องเสียภาษีคริปโต หรือไม่?

ตามมาตรา 40 (8) สรุปแล้วคือไม่ว่าจะได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับรางวัล หรือผลอตอบแทนเป็น Airdrop คุณจะต้องเสียภาษีประจำปี โดยเลือกระบุเป็น “ได้รับคริปโตเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัลจากการให้หรือได้รับเป็นรางวัล”

การขุดเหรียญคริปโตต้องเสียภาษี หรือไม่?

แน่นอนว่าการขุดเหรียญคริปโตนั้นเป็นที่นิยมมาก แต่ก็ต้องเสียภาษีด้วยเช่นกัน เพียงแต่ยังไม่เสียตั้งแต่วันที่ขุดหรือได้รับเหรียญคริปโต จะถือเป็นเงินได้พึงประเมินก็ต่อเมื่อ มีการ จำหน่าย จ่าย โอน หรือแลกเปลี่ยนเหรียญคริปโตฯ ที่ขุดมาได้ ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ตาม (มาตรา 40(8)) > ประเภทธุรกิจ : เงินได้อื่น ๆ > โปรดระบุ : รายได้จากการขายคริปโตฯ ที่ขุดได้ 

ในประเภทรายได้ทรัพย์หรือประเภทเงินได้ จากการทำธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง และเงินได้อื่น ๆ

การเทรดกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย

กำไรจากการเทรดจะถูกนำมาคำนวน คิดเป็นรายธุรกรรม โดยสามารถนำส่วนที่ขาดทุนมาหักกลบได้

การเทรดกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศ

กำไรจากการเทรดจะถูกนำมาคำนวน โดยไม่สามารถนำส่วนที่ขาดทุนมาหักกลบได้

หากว่าขาดทุนเรายังต้องเสียภาษี หรือไม่?

หากว่าคุณทำการซื้อขายกับศูนย์ในประเทศไทย ที่อยู่ภายใต้ “การกำกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ในประเทศไทย เท่านั้น” ถ้าเป็นกรณีที่ขาดทุนคุณสามารถนำมาหักออกจากกำไรระหว่างปีได้ เกิดเนื่อจากการผ่อนปรนของ สรรพากร ที่ให้นักลงทุนนำผลที่ขาดทุนมาหักกลบกับกำไรในปีภาษีเดียวกันได้ สำหรับคนที่ซื้อขายผ่านศูนย์ในต่างประเทศไม่ได้รับสิทธิ์นี้

การยกเว้นภาษีคริปโตในไทย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ครม.เห็นชอบอนุมัติการบรรเทาภาระภาษีสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอล ยกเว้นภาษี VAT โอน “คริปโตฯ-เงินบาทดิจิตอลของ ธปท.” ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 – 31 ธันวาคม 2566

และ ครม. เห็นชอบให้นำผลขาดทุนมาหักออกจากกำไรได้ สำหรับทุกธุรกรรมโอนผ่าน Exchange cypto ในประเทศไทยและให้มีผลตั้งแต่วันที่พระราชกำหนดออกคือ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 

สรุป คือ ทุกธุรกรรมที่ผ่าน Exchange ไทยเฉพาะที่กำกับดูแลโดย ก.ล.ต. นั้น ทางกรมสรรพากรไม่เก็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และยังสามารเอาผลขาทุนมาหักลบออกจากกำไรภายในปีภาษีเดียวกันได้

ขั้นตอนการยื่นภาษีคริปโต

การยื่นภาษีคริปโตทำผ่านออนไลน์ได้ง่ายๆ เพียงทำตามขั้นตอนตามนี้

 • ให้เข้าที่เว็บการยื่นแบบและภาษีออนไลน์ แล้วคลิกที่ “ยื่นแบบออนไลน์”
 • ทำกรอกรายละเอียดเงินได้เสร็จแล้ว ใครอยู่หัวข้อไหนให้ยื่นแบบตามนี้
 • กรณีกำไรจากการจำหน่าย จ่าย โอน หรือ และเปลี่ยนคริปโต ประเภทเงินได้ 40(4)ฌ ยื่นแบบ ภงด.90
 • ได้รับจากการให้/ได้รับรางวัล/จำหน่าย จ่าย โอน และเปลี่ยนคริปโตที่ขุดมาได้/ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์จากการถือครองคริปโต ประเภทเงินได้ 40(8) ยื่นแบบ ภงด.90
 • ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์จากการถือครองโทเคนดิจิตอล ประเภทเงินได้ 40(4)ซ ยื่นแบบ ภงด.90
 • เงินเดือนตามสัญญาจ้างงาน ประเภทเงินได้ 40(1) ยื่นแบบ ภงด.90/91
 • ค่าจ้างการรับทำงาน ประเภทเงินได้ 40(2) ยื่นแบบ ภงด.90/91
 • การขุดเหรียญยัง ไม่ถือเป็นเงินได้
เทรดในไทยได้รับการผ่อนปรน

ไม่อยากเสียภาษีคริปโตมีทางได้บ้าง

หากคุณเป็นคนไทยและมีเงินได้ต้องเสียภาษีที่ถูกต้อง แต่ก็มีอยู่กัน 3 กรณีคือ 

 1. คุณต้องมีรายได้จากการเทรดคริปโตเพียงอย่างเดียว และมีกำไรตลอดปีไม่เกิน 60,000 บาท คุณไม่ต้องยื่นแบบและไม่ต้องเสียภาษี และสามารถขอคืนภาษีหักนะที่จ่ายได้
 2. คุณต้องมีรายได้จากการเทรดคริปโตเพียงอย่างเดียว และมีกำไรตลอดปีไม่เกิน 210,000 บาท คุณต้องยื่นแบบแต่ไม่ต้องเสียภาษี และสามารถขอคืนภาษีหักนะที่จ่ายได้
 3. คุณเป็นผู้มีอายุครบ 65 ปีหรือมีบัตรประจำตัวผู้พิการ และมีกำไรจากการขายคริปโตฯ ตลอดปีไม่เกิน 400,000 บาท คุณต้องยื่นแบบแต่ไม่ต้องเสียภาษี และสามารถขอคืนภาษีหักนะที่จ่ายได้

ดูบทความเพิ่ม

Jackpot Play ฟีเจอร์ใหม่ PP
ฟีเจอร์ใหม่ จาก PP
Mar 2024 | โดย ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ทีม
อ่านเพิ่ม
รีวิวบาคาร่าออนไลน์ Pragmatic Play
รีวิวบาคาร่า PP
Mar 2024 | โดย ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ทีม
อ่านเพิ่ม
mgm entertainment
MGM และ Galaxy Entertainment ส่งสัญญาณความสนใจในคาสิโนในประเทศไทย
Mar 2024 | โดย ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ทีม
อ่านเพิ่ม

รับโบนัสไม่ต้องฝากเงินสุดคุ้ม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นใหม่ จากคาสิโนออนไลน์และสปอร์ตบุ๊คจากพันธมิตรของเรา

คุณสามารถกดเลิกติดตามได้ทันที่ที่คุณต้องการ

ในการติดตามคุณต้องยืนยันว่าคุณอายุเกิน 18 ปี