Thai Casino Center
หัวข้อต่างๆ

นโยบายส่วนบุคคล

เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้ให้ ความสนใจในองค์กรของเรา การป้องกันข้อมูลมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล ของไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ และการใช้หน้าอินเทอร์เน็ตของ ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ เป็นไปได้โดยไม่ต้องมีการระบุข้อมูลส่วนบุคคล แต่ถ้าข้อมูลที่ต้องการใช้บริการพิเศษขององค์กรผ่านทางเว็บไซต์ของเราการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีความจำเป็น หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจำเป็นและไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลดังกล่าวเรามักได้รับความยินยอมจากผู้มีเนื้อหาข้อมูล

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อที่อยู่อีเมลแอดเดรสหรือหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่มีข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) และสอดคล้องกับการป้องกันข้อมูลเฉพาะประเทศ ข้อบังคับที่ใช้บังคับกับศูนย์ ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ โดยวิธีการประกาศการปกป้องข้อมูลนี้องค์กรของเราต้องการแจ้งให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงลักษณะขอบเขตและวัตถุประสงค์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมใช้และดำเนินการ นอกจากนี้ผู้มีเนื้อหาข้อมูลจะได้รับแจ้งเรื่องสิทธิในการได้รับสิทธิตามประกาศการคุ้มครองข้อมูลนี้

ในฐานะที่เป็นตัวควบคุม ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ ได้ใช้มาตรการด้านเทคนิคและองค์กรจำนวนมากเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่สมบูรณ์ที่สุดผ่านทางเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตามการส่งผ่านข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตอาจเป็นหลักการในการใช้ช่องว่างด้านความปลอดภัยดังนั้นการป้องกันที่สมบูรณ์อาจไม่ได้รับการประกัน ด้วยเหตุนี้บุคคลทุกๆรายสามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเราผ่านทางวิธีอื่น ๆ เช่น ทางโทรศัพท์

1. คำจำกัดความ

ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลของ ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ อิงตามข้อกำหนดที่สภานิติบัญญัติแห่งยุโรปใช้สำหรับการยอมรับระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) คำประกาศเรื่องการปกป้องข้อมูลของเราควรเป็นที่เข้าใจได้และชัดเจนสำหรับประชาชนทั่วไปรวมทั้งลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา เพื่อให้มั่นใจว่านี่เราต้องการอธิบายคำศัพท์ที่ใช้กันก่อน

ในการประกาศการปกป้องข้อมูลนี้เราใช้คำต่างๆต่อไปนี้:

1.1) ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวหรือระบุตัวได้ ("ข้อมูล") บุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวได้คือบุคคลที่สามารถระบุได้โดยตรงหรือโดยอ้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยอ้างอิงถึงตัวระบุเช่นชื่อหมายเลขประจำตัวข้อมูลสถานที่ตัวระบุทางออนไลน์หรือปัจจัยหนึ่งหรือหลายอย่างที่กล่าวถึงด้านกายภาพสรีรวิทยา, ลักษณะทางพันธุกรรมจิตเศรษฐกิจวัฒนธรรมหรือสังคมของบุคคลธรรมดานั้น

1.2) เรื่องข้อมูล

เรื่องข้อมูลคือบุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวได้หรือสามารถระบุตัวได้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผลโดยผู้ควบคุมที่รับผิดชอบในการดำเนินการ

1.3) การประมวลผล

การประมวลผลคือการดำเนินการใด ๆ หรือชุดของการดำเนินการที่ดำเนินการบนข้อมูลส่วนบุคคลหรือชุดข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะโดยวิธีอัตโนมัติเช่นการเก็บรวบรวมการบันทึกองค์กรการจัดโครงสร้างการจัดเก็บการปรับตัวหรือการปรับเปลี่ยนการเรียกค้นการให้คำปรึกษาการใช้, เปิดเผยโดยการส่งผ่านการเผยแพร่หรืออื่น ๆ ทำให้มีการจัดตำแหน่งหรือการรวมกันการ จำกัด การลบหรือการทำลาย

1.4) ข้อ จำกัด ในการประมวลผล

ข้อ จำกัด ในการประมวลผลคือการทำเครื่องหมายของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จำกัด การประมวลผลในอนาคต

1.5) โปรไฟล์

โปรไฟล์หมายถึงรูปแบบใด ๆ ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติซึ่งประกอบด้วยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประเมินลักษณะส่วนบุคคลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ลักษณะต่างๆที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลธรรมดาในที่ทำงานสภาวะทางเศรษฐกิจสุขภาพการตั้งค่าส่วนบุคคล ความสนใจความน่าเชื่อถือพฤติกรรมที่ตั้งหรือการเคลื่อนไหว

1.6) Pseudonymisation

Pseudonymisation คือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถนำมาประกอบกับบุคคลข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงได้โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมหากข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวถูกแยกออกจากกันและอยู่ภายใต้มาตรการด้านเทคนิคและองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้มาจากบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวได้

1.7) ตัวควบคุมหรือตัวควบคุมที่รับผิดชอบในการประมวลผล

ผู้ควบคุมหรือผู้ควบคุมที่รับผิดชอบในการประมวลผลคือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ร่วมกันหรือร่วมกับผู้อื่นกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่วัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลดังกล่าวกำหนดโดยกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกผู้ควบคุมหรือเกณฑ์เฉพาะสำหรับการแต่งตั้งอาจได้รับการกำหนดโดยกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิก

1.8) โปรเซสเซอร์

ผู้ประมวลผลเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ควบคุม

1.9) ผู้รับ

ผู้รับเป็นบุคคลธรรมดาหรือตามกฎหมายหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ

2. ชื่อและที่อยู่ของผู้ควบคุม

ตัวควบคุมสำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดการป้องกันข้อมูลทั่วไป (GDPR) กฎหมายป้องกันข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้บังคับในรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปและบทบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันข้อมูลคือ

ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์

ถ. ประดิพัทธ์ 3 10300 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

โทรศัพท์: 09374659

อีเมลล์: info@thaicasinocent.wpengine.com

เว็บไซต์: www.thaicasinocenter.org

3. คุกกี้

โปรดอ่านนโยบายคุกกี้ของเราในเว็บไซต์ของเรา

4. การรวบรวมข้อมูลและข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์ของไทยคาสิโนเซ็นเตอร์รวบรวมข้อมูลและข้อมูลทั่วไปจำนวนหนึ่งเมื่อมีข้อมูลหรือระบบอัตโนมัติเรียกใช้เว็บไซต์ ข้อมูลและข้อมูลทั่วไปนี้จะถูกเก็บไว้ในไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์

4.1) ชนิดของเบราเซอร์และเวอร์ชันที่ใช้

4.2) ระบบปฏิบัติการที่ใช้โดยระบบการเข้าถึง

4.3) เว็บไซต์ที่ระบบเข้าถึงเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา (ที่เรียกว่าผู้อ้างอิง)

4.4) กลุ่มย่อย

4.5) วันที่และเวลาในการเข้าถึงเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต

4.6) ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP address)

4.7) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของระบบการเข้าถึงและ

4.8) ข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกันและ ข้อมูลที่อาจใช้ในกรณีที่มีการโจมตีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา

เมื่อใช้ข้อมูลและข้อมูลทั่วไปเหล่านี้ ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ไม่ได้ให้ข้อสรุปใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องข้อมูล แต่ข้อมูลนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ

(1) ส่งเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราอย่างถูกต้อง

(2) เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของเว็บไซต์ของเรารวมถึงการโฆษณา

(3) สร้างความมั่นใจในศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเว็บไซต์ของ บริษัท ในระยะยาวและ

(4) จัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายมีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการฟ้องคดีอาญาในคดี ของการโจมตีในโลกไซเบอร์ ดังนั้น ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ จึงวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยไม่ระบุชื่อและข้อมูลทางสถิติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการปกป้องข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลขององค์กรของเราและเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับการปกป้องอย่างสูงสุดสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการ ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์จะถูกจัดเก็บแยกต่างหากจากข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่มีให้โดยผู้ที่เป็นข้อมูล

5. ลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา

เรื่องข้อมูลมีความเป็นไปได้ในการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของผู้ควบคุมด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกส่งไปยังตัวควบคุมจะถูกกำหนดโดยหน้ากากเข้าที่เกี่ยวข้องที่ใช้สำหรับการลงทะเบียน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ป้อนโดยบุคคลข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมและจัดเก็บไว้เฉพาะสำหรับการใช้งานภายในโดยผู้ควบคุมและเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง ตัวควบคุมอาจขอให้ถ่ายโอนไปยังโปรเซสเซอร์อย่างน้อยหนึ่งเครื่อง (เช่นบริการพัสดุ) ที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ภายในซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวควบคุม
โดยการลงทะเบียนในเว็บไซต์ของตัวควบคุมที่อยู่ IP ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) และใช้โดย subject-date ข้อมูลและเวลาของการลงทะเบียนจะถูกเก็บไว้ การจัดเก็บข้อมูลนี้เกิดขึ้นจากเบื้องหลังว่านี่เป็นวิธีเดียวที่จะป้องกันการใช้บริการของเราในทางที่ผิดและถ้าจำเป็นเพื่อให้สามารถตรวจสอบความผิดได้ ตราบเท่าที่การจัดเก็บข้อมูลนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวควบคุม ข้อมูลนี้จะไม่ถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สามเว้นแต่มีข้อผูกมัดตามกฎหมายที่จะต้องส่งต่อข้อมูลหรือถ้าการถ่ายโอนทำหน้าที่เพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินคดีทางอาญา
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ควบคุมสามารถนำเสนอเนื้อหาหรือบริการข้อมูลที่สามารถนำเสนอเฉพาะกับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเนื่องจากลักษณะของเรื่องที่เป็นปัญหาเท่านั้น บุคคลที่จดทะเบียนสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุในระหว่างการลงทะเบียนได้ตลอดเวลาหรือลบข้อมูลทั้งหมดออกจากสต็อคข้อมูลของตัวควบคุม
ผู้ควบคุมข้อมูลต้องเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการร้องขอแก่แต่ละเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดถูกเก็บไว้ในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ตัวควบคุมข้อมูลจะต้องแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ร้องขอหรือการระบุเรื่องข้อมูลตราบเท่าที่ไม่มีการจัดเก็บตามกฎหมาย ความสมบูรณ์ของพนักงานของผู้ควบคุมมีให้กับบุคคลที่เป็นข้อมูลในแง่นี้ในฐานะบุคคลที่ติดต่อ

6. การสมัครรับจดหมายข่าวของเรา

ในเว็บไซต์ของ ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ ผู้ใช้จะได้รับโอกาสในการสมัครรับจดหมายข่าวขององค์กรของเรา หน้ากากการป้อนข้อมูลที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้จะกำหนดข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกส่งไปตลอดจนเมื่อมีการสั่งซื้อจดหมายข่าวจากตัวควบคุม
ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ แจ้งลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอโดยจดหมายข่าวเกี่ยวกับข้อเสนอขององค์กร จดหมายข่าวขององค์กรอาจได้รับโดยผู้มีเนื้อหาข้อมูลเท่านั้นถ้า

(1) หัวเรื่องข้อมูลมีที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องและ

(2) ข้อมูลที่ลงทะเบียนสำหรับการจัดส่งจดหมายข่าว อีเมลยืนยันจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนโดยบุคคลที่เป็นข้อมูลเป็นครั้งแรกสำหรับการจัดส่งจดหมายข่าวด้วยเหตุผลทางกฎหมายในขั้นตอนการเลือกรับคู่ อีเมลยืนยันนี้ใช้เพื่อพิสูจน์ว่าเจ้าของที่อยู่อีเมลนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์รับจดหมายข่าวหรือไม่
ในระหว่างการลงทะเบียนจดหมายข่าวเราจัดเก็บที่อยู่ IP ของระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) กำหนดโดยผู้ใช้ข้อมูลในขณะลงทะเบียนรวมถึงวันที่และเวลาของการลงทะเบียน การเก็บรวบรวมข้อมูลนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เข้าใจถึงการใช้ที่ไม่เป็นไปตามที่อยู่อีเมลของผู้มีเนื้อหาข้อมูลในภายหลังและเป็นหน้าที่ของการคุ้มครองตามกฎหมายของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของการลงทะเบียนจดหมายข่าวจะใช้เพื่อส่งจดหมายข่าวของเราเท่านั้น นอกจากนี้สมาชิกจดหมายข่าวอาจได้รับแจ้งทาง e-mail ตราบเท่าที่ข้อมูลนี้จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของบริการจดหมายข่าวหรือการลงทะเบียนที่มีปัญหาเช่นนี้อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนข้อเสนอจดหมายข่าว, หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค จะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากบริการจดหมายข่าวไปยังบุคคลที่สาม การสมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเราอาจถูกยกเลิกโดยบุคคลที่มีข้อมูลได้ตลอดเวลา อาจมีการเพิกถอนการยินยอมให้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งผู้ที่ได้รับข้อมูลสามารถจัดส่งจดหมายข่าวได้ตลอดเวลา เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิกถอนการยินยอมให้ดูลิงก์ที่เกี่ยวข้องในจดหมายข่าวแต่ละฉบับ นอกจากนี้ยังสามารถยกเลิกการรับจดหมายข่าวได้ตลอดเวลาโดยตรงจากเว็บไซต์ของตัวควบคุมหรือเพื่อสื่อสารกับตัวควบคุมในรูปแบบอื่น

7. การติดตามข่าวสาร

จดหมายข่าวของ ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ มีพิกเซลการติดตามที่เรียกว่า พิกเซลการติดตามคือกราฟิกขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในอีเมลดังกล่าวซึ่งส่งไปในรูปแบบ HTML เพื่อให้สามารถบันทึกและวิเคราะห์ไฟล์บันทึกได้ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ทางสถิติถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของแคมเปญการตลาดออนไลน์ได้ ขึ้นอยู่กับพิกเซลการติดตามแบบฝังตัว ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ อาจดูว่าและเมื่อ e-mail ถูกเปิดโดยบุคคลข้อมูลและลิงก์ใดในอีเมลถูกเรียกโดยผู้ที่มีข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่เก็บรวบรวมไว้ในพิกเซลการติดตามที่มีอยู่ในจดหมายข่าวจะถูกจัดเก็บและวิเคราะห์โดยตัวควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งจดหมายข่าวตลอดจนปรับเนื้อหาของจดหมายข่าวในอนาคตให้ดียิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้มีเนื้อหาข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้จะไม่ถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม อาสาสมัครที่เป็นข้อมูลสามารถให้สิทธิ์ในการเพิกถอนการประกาศแยกต่างหากจากความยินยอมที่ออกโดยวิธีการ double-opt-in procedure ได้ตลอดเวลา หลังจากการเพิกถอนข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้จะถูกลบโดยตัวควบคุม ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ พิจารณาการเพิกถอนใบเสร็จจากการรับจดหมายข่าวโดยอัตโนมัติ

8. ติดต่อผ่านเว็บไซต์

เว็บไซต์ของ ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ ประกอบด้วยข้อมูลที่ช่วยให้การติดต่อทางอิเล็คทรอนิคอย่างรวดเร็วกับองค์กรของเรารวมทั้งการสื่อสารโดยตรงกับเราซึ่งรวมถึงที่อยู่ทั่วไปของอีเมลที่เรียกว่าอีเมล (e-mail address) หากผู้ติดต่อข้อมูลติดต่อผู้ควบคุมโดยอีเมลหรือผ่านทางแบบฟอร์มการติดต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งโดยบุคคลข้อมูลจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ส่งโดยสมัครใจโดยบุคคลที่ข้อมูลไปยังตัวควบคุมข้อมูลจะถูกเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลหรือติดต่อผู้ที่ข้อมูล ไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไปยังบุคคลที่สาม

9. การสมัครรับความคิดเห็นในบล็อกในเว็บไซต์

ความคิดเห็นในบล็อกของไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ อาจถูกสมัครใช้โดยบุคคลที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเป็นไปได้ที่ผู้แสดงความคิดเห็นจะสมัครรับความคิดเห็นตามความคิดเห็นของเขาในโพสต์บล็อกเฉพาะถ้าผู้มีข้อมูลตัดสินใจเข้าร่วมกับตัวเลือกนี้คอนโทรลเลอร์จะส่งอีเมลยืนยันโดยอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการเลือกรับคู่เป็นไปได้ว่าเจ้าของที่อยู่อีเมลที่ระบุนี้ได้ตัดสินใจที่จะใช้ตัวเลือกนี้หรือไม่ ตัวเลือกในการสมัครรับความคิดเห็นอาจถูกยกเลิกได้ตลอดเวลา

10. การลบข้อมูลส่วนบุคคลและการปิดกั้นข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูลจะดำเนินการและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีเนื้อหาข้อมูลเฉพาะในช่วงเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลหรือเท่าที่เรื่องนี้ได้รับจากผู้ออกกฎหมายในยุโรปหรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งอื่น ๆ ตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่ผู้ควบคุมควบคุมอยู่ ไปยัง
หากไม่สามารถใช้พื้นที่จัดเก็บหรือถ้าระยะเวลาเก็บข้อมูลที่กำหนดโดยผู้ออกกฎหมายยุโรปหรือผู้มีอำนาจอื่น ๆ ที่มีอำนาจจะถูกปิดกั้นหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

11. สิทธิของผู้มีข้อมูล

11.1) สิทธิในการยืนยัน

ข้อมูลแต่ละเรื่องจะต้องได้รับการอนุญาตโดยผู้ออกกฎหมายยุโรปเพื่อขอรับจากผู้ควบคุมการยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเขากำลังถูกดำเนินการหรือไม่ หากบุคคลที่มีข้อมูลประสงค์จะใช้สิทธิ์นี้ในการยืนยันบุคคลนั้นอาจติดต่อพนักงานของผู้ควบคุมได้ตลอดเวลา

11.2) สิทธิในการเข้าถึง

ผู้มีสิทธิ์ข้อมูลแต่ละรายจะได้รับสิทธิที่ได้รับจากผู้ออกกฎหมายในยุโรปเพื่อขอรับข้อมูลจากข้อมูลของผู้ควบคุมฟรีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้เมื่อใดก็ได้และสำเนาข้อมูลนี้ นอกจากนี้ระเบียบและข้อบังคับในยุโรปยังให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้ได้:

o วัตถุประสงค์ของการประมวลผล

o ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

o ผู้รับหรือประเภทของผู้รับที่ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับหรือจะได้รับการเปิดเผยโดยเฉพาะผู้รับในประเทศที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศ

o ถ้าเป็นไปได้ระยะเวลาที่คาดว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือถ้าเป็นไปไม่ได้เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดระยะเวลานั้น

o การดำรงอยู่ของสิทธิในการร้องขอจากผู้ควบคุมแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อ จำกัด ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลหรือคัดค้านการดำเนินการดังกล่าว

o การดำรงอยู่ของสิทธิในการยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแล

o ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

o การมีอยู่ของการตัดสินใจโดยอัตโนมัติรวมถึงการจัดทำโปรไฟล์ซึ่งอ้างถึงในข้อ 22 (1) และ (4) ของ GDPR และอย่างน้อยในกรณีดังกล่าวข้อมูลที่มีความหมายเกี่ยวกับตรรกะที่เกี่ยวข้องรวมถึงความสำคัญและผลที่คาดการณ์ไว้ ของการประมวลผลดังกล่าวสำหรับเรื่องข้อมูล

นอกจากนี้บุคคลที่มีข้อมูลจะมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลว่าข้อมูลส่วนบุคคลถูกถ่ายโอนไปยังประเทศที่สามหรือองค์กรระหว่างประเทศหรือไม่ ในกรณีนี้ผู้มีเนื้อหาข้อมูลมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งถึงมาตรการป้องกันที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน

หากบุคคลที่มีข้อมูลประสงค์จะใช้สิทธิ์การเข้าถึงนี้บุคคลนั้นอาจติดต่อพนักงานของผู้ควบคุมได้ตลอดเวลา

11.3) สิทธิในการแก้ไข

ผู้มีสิทธิ์ข้อมูลแต่ละรายจะมีสิทธิที่จะได้รับจากผู้ควบคุมโดยสภาผู้แทนราษฎรในยุโรปโดยไม่ชักช้าเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวเขา โดยคำนึงถึงจุดประสงค์ของการประมวลผลผู้มีเนื้อหาข้อมูลจะมีสิทธิ์ที่จะกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์รวมทั้งโดยการให้คำชี้แจงเพิ่มเติม

ถ้าบุคคลที่มีข้อมูลต้องการใช้สิทธิในการแก้ไขนี้เขาอาจติดต่อกับพนักงานคนใดก็ได้ในเวลาใดก็ได้

11.4) สิทธิที่จะลบล้าง (ถูกลืม)

ผู้มีสิทธิ์ข้อมูลแต่ละรายจะต้องได้รับสิทธิ์จากผู้ออกกฎหมายในยุโรปเพื่อขอให้ผู้ควบคุมไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาโดยไม่ชักช้าและผู้ควบคุมจะมีหน้าที่ลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้าอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ใช้ตราบใดที่การประมวลผลไม่จำเป็น:

o ข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็นอีกต่อไปเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์ที่เก็บหรือประมวลผลอย่างอื่น

o บุคคลที่ข้อมูลนั้นยินยอมให้ประมวลผลตามข้อ (a) ของข้อ 6 (1) ของ GDPR หรือข้อ (a) ของข้อ 9 (2) ของ GDPR และที่อื่นไม่มีกฎหมาย พื้นดินสำหรับการประมวลผล

o วัตถุข้อมูลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประมวลผลตามมาตรา 21 (1) ของ GDPR และไม่มีเหตุผลที่ถูกต้องในการประมวลผลหรือวัตถุข้อมูลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประมวลผลตามข้อ 21 (2) ของ GDPR

o ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผลผิดกฎหมาย

o ต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกที่ผู้ควบคุมบังคับใช้

o ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการรวบรวมเกี่ยวกับข้อเสนอของบริการสังคมข้อมูลที่อ้างถึงในข้อ 8 (1) ของ GDPR

หากเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวมีผลและบุคคลที่มีความประสงค์จะขอลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บโดย ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ สามารถติดต่อพนักงานของผู้ควบคุมได้ตลอดเวลา พนักงานของ ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการตามคำขอลบทันที

ในกรณีที่ผู้ควบคุมดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลต่อสาธารณะและต้องปฏิบัติตามมาตรา 17 (1) เพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลผู้ควบคุมโดยคำนึงถึงเทคโนโลยีที่มีอยู่และต้นทุนในการดำเนินการต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมรวมทั้งมาตรการทางเทคนิค ควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้มีเนื้อหาขอให้ลบโดยตัวควบคุมดังกล่าวของการเชื่อมโยงใด ๆ หรือคัดลอกหรือทำซ้ำข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้เท่าที่การประมวลผลไม่จำเป็นต้อง พนักงานของ ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ จะจัดเตรียมมาตรการที่จำเป็นในแต่ละกรณี

11.5) สิทธิในการ จำกัด การดำเนินการ

ข้อมูลแต่ละเรื่องจะต้องได้รับสิทธิที่ได้รับจากผู้ออกกฎหมายยุโรปเพื่อขอรับข้อ จำกัด ในการประมวลผลจากตัวควบคุมซึ่งข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ใช้:

ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลถูกโต้แย้งโดยผู้มีเนื้อหาข้อมูลเป็นระยะเวลาที่ทำให้ผู้ควบคุมสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลได้

o การประมวลผลไม่ชอบด้วยกฎหมายและเรื่องข้อมูลคัดค้านการลบข้อมูลส่วนบุคคลและคำขอแทนที่จะเป็นการ จำกัด การใช้งานแทน

o ผู้ควบคุมไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลอีกต่อไป แต่ผู้ที่ข้อมูลจะต้องใช้ข้อมูลสำหรับการจัดตั้งการออกกำลังกายหรือการป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย

o ข้อมูลที่ได้คัดค้านการประมวลผลตามข้อ 21 (1) ของ GDPR ระหว่างการตรวจสอบว่าพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลมีการแทนที่ข้อมูลเหล่านั้นหรือไม่

หากเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวได้รับการตอบสนองและบุคคลที่มีข้อมูลประสงค์จะขอข้อ จำกัด ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ สามารถติดต่อพนักงานของผู้ควบคุมได้ตลอดเวลา พนักงานของ ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ จะจัดให้มีข้อ จำกัด ในการประมวลผล

11.6) สิทธิในการพกพาข้อมูล

ข้อมูลแต่ละเรื่องจะต้องได้รับสิทธิจากผู้ออกกฎหมายในยุโรปเพื่อรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาซึ่งจัดเตรียมไว้ให้ผู้ควบคุมในรูปแบบที่มีโครงสร้างและใช้กันอย่างแพร่หลาย เขาหรือเธอจะมีสิทธิในการส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังผู้ควบคุมรายอื่นโดยไม่ต้องขัดขวางจากผู้ควบคุมซึ่งได้รับข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่การประมวลผลเป็นไปตามความยินยอมตามข้อ (a) ของข้อ 6 (1) ของ GDPR หรือข้อ (ก) ของข้อ 9 (2) ของ GDPR หรือตามสัญญาตามข้อ

(b) ของข้อ 6 (1) ของ GDPR และการประมวลผลจะดำเนินการโดยวิธีอัตโนมัติตราบใดที่ การประมวลผลไม่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานที่ดำเนินการโดยสาธารณชนหรือในการใช้อำนาจหน้าที่อย่างเป็นทางการของผู้ควบคุม

นอกจากนี้ในการใช้สิทธิในการพกพาข้อมูลได้ตามข้อ 20 (1) ของ GDPR บุคคลที่มีข้อมูลจะมีสิทธิที่จะมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งโดยตรงจากตัวควบคุมหนึ่งไปยังอีกรายหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ทางเทคนิคและเมื่อทำเช่นนั้นไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิในการพกพาข้อมูลบุคคลข้อมูลสามารถติดต่อพนักงานของศูนย์ภาษาไทยได้ตลอดเวลา

11.7) สิทธิในการคัดค้าน

ข้อมูลแต่ละเรื่องจะต้องได้รับสิทธิจากผู้ออกกฎหมายในยุโรปในการคัดค้านข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาหรือเธอโดยคำนึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นใด ๆ ตามจุด (จ) หรือ (ฉ. ) ของข้อ 6 (1) ของ GDPR นอกจากนี้ยังใช้กับการจัดทำโปรไฟล์ตามบทบัญญัติเหล่านี้

ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ จะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีการคัดค้านนอกจากว่าเราจะสามารถแสดงถึงเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลซึ่งจะแทนที่ความสนใจสิทธิและเสรีภาพของผู้มีเนื้อหาข้อมูลหรือเพื่อจัดตั้งการออกกำลังกายหรือการป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย .

หาก ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรงผู้มีเนื้อหาข้อมูลจะมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดังกล่าวได้ตลอดเวลา นี้ใช้กับโปรไฟล์ในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการตลาดทางตรงดังกล่าว หากผู้มีเนื้อหาข้อมูลสนใจ ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ เพื่อประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรง ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ จะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้อีกต่อไป

นอกจากนี้บุคคลที่มีข้อมูลมีสิทธิในเหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของตนเพื่อคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนโดย ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติตามข้อ 89 ( 1) ของ GDPR เว้นแต่การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานที่ดำเนินการด้วยเหตุผลเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ในการใช้สิทธิในการคัดค้านบุคคลที่มีข้อมูลสามารถติดต่อพนักงานของ ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ ได้ นอกจากนี้เรื่องข้อมูลยังเป็นอิสระในบริบทของการใช้บริการสังคมข้อมูลและไม่ว่าจะใน Directive 2002/58 / EC การใช้สิทธิ์ของตนในการคัดค้านโดยวิธีอัตโนมัติโดยใช้ข้อกำหนดทางเทคนิค

11.8) การตัดสินใจของบุคคลโดยอัตโนมัติรวมทั้งการจัดทำโปรไฟล์

ข้อมูลแต่ละเรื่องจะต้องได้รับสิทธิจากผู้ออกกฎหมายในยุโรปไม่ให้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจโดยอิงจากการประมวลผลแบบอัตโนมัติซึ่งรวมถึงการจัดทำโปรไฟล์ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทางกฎหมายเกี่ยวกับตัวเขาหรืออย่างอื่นอย่างมีนัยสำคัญส่งผลกระทบต่อเขาตราบเท่าที่การตัดสินใจนั้น

(1) ไม่จำเป็นสำหรับการเข้าทำสัญญาหรือการทำสัญญาระหว่างบุคคลที่มีข้อมูลและผู้ควบคุมข้อมูลหรือ

(2) ไม่ได้รับอนุญาตจากสหภาพหรือกฎหมายของประเทศสมาชิกซึ่งเป็นผู้ควบคุม มาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้มีเนื้อหาข้อมูลและผลประโยชน์ที่ถูกต้องหรือ

(3) ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความยินยอมของผู้ใช้เนื้อหาข้อมูล

หากการตัดสินใจ

(1) เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำสัญญาหรือการทำสัญญาระหว่างบุคคลที่มีข้อมูลกับผู้ควบคุมข้อมูลหรือ

(2) อยู่บนพื้นฐานของความยินยอมของผู้มีเนื้อหาข้อมูลอย่างชัดแจ้ง ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ จะต้องดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน สิทธิและเสรีภาพของข้อมูลเรื่องและผลประโยชน์ที่ถูกต้องอย่างน้อยสิทธิที่จะได้รับการแทรกแซงของมนุษย์ในส่วนของตัวควบคุมเพื่อแสดงจุดยืนของเขาหรือเธอและคัดค้านการตัดสินใจ

หากบุคคลที่มีข้อมูลประสงค์จะใช้สิทธิเกี่ยวกับการตัดสินใจโดยอัตโนมัติของแต่ละบุคคลเขาอาจติดต่อกับพนักงานของไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ได้ตลอดเวลา

11.9) สิทธิในการเพิกถอนการยินยอมในการปกป้องข้อมูล

ผู้มีสิทธิ์ข้อมูลแต่ละรายจะมีสิทธิ์ที่ได้รับจากผู้ออกกฎหมายในยุโรปเพื่อถอนการยินยอมของตนในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเมื่อใดก็ได้

หากบุคคลที่มีข้อมูลประสงค์จะใช้สิทธิในการเพิกถอนการยินยอมให้เขาหรือเธออาจติดต่อกับพนักงานของไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ได้ตลอดเวลา

12. บทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลเกี่ยวกับการใช้และการใช้ Facebook

ในเว็บไซต์นี้ตัวควบคุมได้รวมส่วนประกอบขององค์กร Facebook Facebook เป็นเครือข่ายทางสังคม

เครือข่ายทางสังคมเป็นสถานที่สำหรับการประชุมทางสังคมบนอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นชุมชนออนไลน์ซึ่งโดยปกติแล้วจะช่วยให้ผู้ใช้สื่อสารกันได้และโต้ตอบกันในพื้นที่เสมือนจริง เครือข่ายทางสังคมอาจเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์หรือทำให้ชุมชนอินเทอร์เน็ตสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้ Facebook ช่วยให้ผู้ใช้เครือข่ายสังคมสามารถรวมโปรไฟล์ส่วนตัวอัปโหลดรูปถ่ายและเครือข่ายผ่านคำขอเป็นเพื่อน

บริษัท ที่ดำเนินงานของ Facebook คือ Facebook, Inc. , 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 ประเทศสหรัฐอเมริกา ถ้าบุคคลที่อาศัยอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาผู้ควบคุมคือ Facebook Ireland Ltd. , 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

ด้วยการเรียกแต่ละครั้งไปยังหนึ่งในหน้าเว็บแต่ละหน้าของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตซึ่งดำเนินการโดยตัวควบคุมและเข้าสู่เฟสบุ๊ก (ปลั๊กอิน Facebook) ซึ่งรวมอยู่ด้วยเว็บเบราว์เซอร์ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคคลข้อมูล ได้รับแจ้งโดยอัตโนมัติเพื่อดาวน์โหลดการแสดงองค์ประกอบ Facebook ที่สอดคล้องกันจาก Facebook ผ่านทางส่วนประกอบ Facebook สามารถดูภาพรวมของปลั๊กอิน Facebook ทั้งหมดได้ที่ https://developers.facebook.com/docs/plugins ในระหว่างขั้นตอนทางเทคนิคนี้เฟสบุ๊คได้รับทราบถึงไซต์ย่อยที่เฉพาะเจาะจงของเว็บไซต์ของเราที่มีผู้เข้าชมข้อมูลเข้าชม

หากบุคคลข้อมูลเข้าสู่ระบบในเวลาเดียวกันบน Facebook Facebook จะตรวจพบทุกครั้งที่มีการโทรเข้ามายังเว็บไซต์ของเราโดยผู้มีเนื้อหาข้อมูลและตลอดระยะเวลาการเข้าพักในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของเราซึ่งไซต์ย่อยเฉพาะของอินเทอร์เน็ตของเรา ได้รับการเข้าชมโดยบุคคลข้อมูล ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมผ่านทางเฟสบุ๊คคอมโพเนนต์และเชื่อมโยงกับบัญชี Facebook ที่เกี่ยวข้องของข้อมูล หากเรื่องข้อมูลคลิกปุ่ม Facebook ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ของเราเช่น ปุ่ม "ชอบ" หรือถ้าผู้ที่แสดงความคิดเห็นจะส่งความคิดเห็น Facebook จะจับคู่ข้อมูลนี้กับบัญชีผู้ใช้ Facebook ส่วนบุคคลของข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

Facebook ได้รับผ่านทางส่วนของ Facebook ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยผู้มีเนื้อหาข้อมูลเมื่อใดก็ตามที่เรื่องข้อมูลถูกบันทึกไว้ในเวลาเดียวกันบน Facebook ในช่วงเวลาที่โทรถึงเว็บไซต์ของเรา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ไม่ว่าผู้คลิกข้อมูลจะคลิกที่ส่วนประกอบ Facebook หรือไม่ก็ตาม หากการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยัง Facebook ไม่เป็นที่น่าพอใจสำหรับผู้มีเนื้อหาข้อมูลบุคคลเหล่านี้อาจขัดขวางการทำเช่นนี้ได้โดยการล็อกเอาต์จากบัญชี Facebook ก่อนที่จะมีการโทรถึงเว็บไซต์ของเรา

หลักเกณฑ์การปกป้องข้อมูลที่เผยแพร่โดย Facebook ซึ่งมีให้ที่ https://facebook.com/about/privacy ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวมการประมวลผลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดย Facebook นอกจากนี้ยังมีคำอธิบายว่ามีตัวเลือกการตั้งค่าใดบ้างที่ Facebook เสนอเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของข้อมูล นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการกำหนดค่าที่แตกต่างกันเพื่อให้สามารถกำจัดข้อมูลที่ส่งไปยัง Facebook ได้ แอ็พพลิเคชันเหล่านี้อาจถูกใช้โดยผู้มีเนื้อหาข้อมูลเพื่อลดการรับส่งข้อมูลไปยัง Facebook

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privacy Policy

We are very delighted that you have shown interest in our enterprise. Data protection is of a particularly high priority for the management of the Thaicasinocenter. The use of the Internet pages of the Thaicasinocenter is possible without any indication of personal data; however, if a data subject wants to use special enterprise services via our website, processing of personal data could become necessary. If the processing of personal data is necessary and there is no statutory basis for such processing, we generally obtain consent from the data subject.

The processing of personal data, such as the name, address, e-mail address, or telephone number of a data subject shall always be in line with the General Data Protection Regulation (GDPR), and in accordance with the country-specific data protection regulations applicable to the Thaicasinocenter. By means of this data protection declaration, our enterprise would like to inform the general public of the nature, scope, and purpose of the personal data we collect, use and process. Furthermore, data subjects are informed, by means of this data protection declaration, of the rights to which they are entitled.

As the controller, the Thaicasinocenter has implemented numerous technical and organizational measures to ensure the most complete protection of personal data processed through this website. However, Internet-based data transmissions may in principle have security gaps, so absolute protection may not be guaranteed. For this reason, every data subject is free to transfer personal data to us via alternative means, e.g. by telephone.

1. Definitions

The data protection declaration of the Thaicasinocenter is based on the terms used by the European legislator for the adoption of the General Data Protection Regulation (GDPR). Our data protection declaration should be legible and understandable for the general public, as well as our customers and business partners. To ensure this, we would like to first explain the terminology used.

In this data protection declaration, we use, inter alia, the following terms:

·         a)    Personal data

Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person (“data subject”). An identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

·         b) Data subject

Data subject is any identified or identifiable natural person, whose personal data is processed by the controller responsible for the processing.

·         c)    Processing

Processing is any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.

·         d)    Restriction of processing

Restriction of processing is the marking of stored personal data with the aim of limiting their processing in the future.

·         e)    Profiling

Profiling means any form of automated processing of personal data consisting of the use of personal data to evaluate certain personal aspects relating to a natural person, in particular to analyse or predict aspects concerning that natural person's performance at work, economic situation, health, personal preferences, interests, reliability, behaviour, location or movements.

·         f)     Pseudonymisation

Pseudonymisation is the processing of personal data in such a manner that the personal data can no longer be attributed to a specific data subject without the use of additional information, provided that such additional information is kept separately and is subject to technical and organisational measures to ensure that the personal data are not attributed to an identified or identifiable natural person.

·         g)    Controller or controller responsible for the processing

Controller or controller responsible for the processing is the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, the controller or the specific criteria for its nomination may be provided for by Union or Member State law.

·         h)    Processor

Processor is a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller.

·         i)      Recipient

Recipient is a natural or legal person, public authority, agency or another body, to which the personal data are disclosed, whether a third party or not. However, public authorities which may receive personal data in the framework of a particular inquiry in accordance with Union or Member State law shall not be regarded as recipients; the processing of those data by those public authorities shall be in compliance with the applicable data protection rules according to the purposes of the processing.

·         j)      Third party

Third party is a natural or legal person, public authority, agency or body other than the data subject, controller, processor and persons who, under the direct authority of the controller or processor, are authorised to process personal data.

·         k)    Consent

Consent of the data subject is any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject's wishes by which he or she, by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to him or her.

2. Name and Address of the controller

Controller for the purposes of the General Data Protection Regulation (GDPR), other data protection laws applicable in Member states of the European Union and other provisions related to data protection is:

Thaicasinocenter

Pradiphat Rd 3

10300 Bangkok

Thailand

Phone: 09374659

Email: info@thaicasinocent.wpengine.com

Website: www.thaicasinocenter.org

3. Cookies

Please read our cookies Policy on our Website.

4. Collection of general data and information

The website of the Thaicasinocenter collects a series of general data and information when a data subject or automated system calls up the website. This general data and information are stored in the server log files. Collected may be (1) the browser types and versions used, (2) the operating system used by the accessing system, (3) the website from which an accessing system reaches our website (so-called referrers), (4) the sub-websites, (5) the date and time of access to the Internet site, (6) an Internet protocol address (IP address), (7) the Internet service provider of the accessing system, and (8) any other similar data and information that may be used in the event of attacks on our information technology systems.

When using these general data and information, the Thaicasinocenter does not draw any conclusions about the data subject. Rather, this information is needed to (1) deliver the content of our website correctly, (2) optimize the content of our website as well as its advertisement, (3) ensure the long-term viability of our information technology systems and website technology, and (4) provide law enforcement authorities with the information necessary for criminal prosecution in case of a cyber-attack. Therefore, the Thaicasinocenter analyzes anonymously collected data and information statistically, with the aim of increasing the data protection and data security of our enterprise, and to ensure an optimal level of protection for the personal data we process. The anonymous data of the server log files are stored separately from all personal data provided by a data subject.

5. Registration on our website

The data subject has the possibility to register on the website of the controller with the indication of personal data. Which personal data are transmitted to the controller is determined by the respective input mask used for the registration. The personal data entered by the data subject are collected and stored exclusively for internal use by the controller, and for his own purposes. The controller may request transfer to one or more processors (e.g. a parcel service) that also uses personal data for an internal purpose which is attributable to the controller.

By registering on the website of the controller, the IP address—assigned by the Internet service provider (ISP) and used by the data subject—date, and time of the registration are also stored. The storage of this data takes place against the background that this is the only way to prevent the misuse of our services, and, if necessary, to make it possible to investigate committed offenses. Insofar, the storage of this data is necessary to secure the controller. This data is not passed on to third parties unless there is a statutory obligation to pass on the data, or if the transfer serves the aim of criminal prosecution.

The registration of the data subject, with the voluntary indication of personal data, is intended to enable the controller to offer the data subject contents or services that may only be offered to registered users due to the nature of the matter in question. Registered persons are free to change the personal data specified during the registration at any time, or to have them completely deleted from the data stock of the controller.

The data controller shall, at any time, provide information upon request to each data subject as to what personal data are stored about the data subject. In addition, the data controller shall correct or erase personal data at the request or indication of the data subject, insofar as there are no statutory storage obligations. The entirety of the controller’s employees are available to the data subject in this respect as contact persons.

6. Subscription to our newsletters

On the website of the Thaicasinocenter, users are given the opportunity to subscribe to our enterprise's newsletter. The input mask used for this purpose determines what personal data are transmitted, as well as when the newsletter is ordered from the controller.

The Thaicasinocenter informs its customers and business partners regularly by means of a newsletter about enterprise offers. The enterprise's newsletter may only be received by the data subject if (1) the data subject has a valid e-mail address and (2) the data subject registers for the newsletter shipping. A confirmation e-mail will be sent to the e-mail address registered by a data subject for the first time for newsletter shipping, for legal reasons, in the double opt-in procedure. This confirmation e-mail is used to prove whether the owner of the e-mail address as the data subject is authorized to receive the newsletter.

During the registration for the newsletter, we also store the IP address of the computer system assigned by the Internet service provider (ISP) and used by the data subject at the time of the registration, as well as the date and time of the registration. The collection of this data is necessary in order to understand the (possible) misuse of the e-mail address of a data subject at a later date, and it therefore serves the aim of the legal protection of the controller.

The personal data collected as part of a registration for the newsletter will only be used to send our newsletter. In addition, subscribers to the newsletter may be informed by e-mail, as long as this is necessary for the operation of the newsletter service or a registration in question, as this could be the case in the event of modifications to the newsletter offer, or in the event of a change in technical circumstances. There will be no transfer of personal data collected by the newsletter service to third parties. The subscription to our newsletter may be terminated by the data subject at any time. The consent to the storage of personal data, which the data subject has given for shipping the newsletter, may be revoked at any time. For the purpose of revocation of consent, a corresponding link is found in each newsletter. It is also possible to unsubscribe from the newsletter at any time directly on the website of the controller, or to communicate this to the controller in a different way.

7. Newsletter-Tracking

The newsletter of the Thaicasinocenter contains so-called tracking pixels. A tracking pixel is a miniature graphic embedded in such e-mails, which are sent in HTML format to enable log file recording and analysis. This allows a statistical analysis of the success or failure of online marketing campaigns. Based on the embedded tracking pixel, the Thaicasinocenter may see if and when an e-mail was opened by a data subject, and which links in the e-mail were called up by data subjects.

Such personal data collected in the tracking pixels contained in the newsletters are stored and analyzed by the controller in order to optimize the shipping of the newsletter, as well as to adapt the content of future newsletters even better to the interests of the data subject. These personal data will not be passed on to third parties. Data subjects are at any time entitled to revoke the respective separate declaration of consent issued by means of the double-opt-in procedure. After a revocation, these personal data will be deleted by the controller. The Thaicasinocenter automatically regards a withdrawal from the receipt of the newsletter as a revocation.

8. Contact possibility via the website

The website of the Thaicasinocenter contains information that enables a quick electronic contact to our enterprise, as well as direct communication with us, which also includes a general address of the so-called electronic mail (e-mail address). If a data subject contacts the controller by e-mail or via a contact form, the personal data transmitted by the data subject are automatically stored. Such personal data transmitted on a voluntary basis by a data subject to the data controller are stored for the purpose of processing or contacting the data subject. There is no transfer of this personal data to third parties.

9. Subscription to comments in the blog on the website

The comments made in the blog of the Thaicasinocenter may be subscribed to by third parties. In particular, there is the possibility that a commenter subscribes to the comments following his comments on a particular blog post.

If a data subject decides to subscribe to the option, the controller will send an automatic confirmation e-mail to check the double opt-in procedure as to whether the owner of the specified e-mail address decided in favor of this option. The option to subscribe to comments may be terminated at any time.

10. Routine erasure and blocking of personal data

The data controller shall process and store the personal data of the data subject only for the period necessary to achieve the purpose of storage, or as far as this is granted by the European legislator or other legislators in laws or regulations to which the controller is subject to.

If the storage purpose is not applicable, or if a storage period prescribed by the European legislator or another competent legislator expires, the personal data are routinely blocked or erased in accordance with legal requirements.

11. Rights of the data subject

·         a) Right of confirmation

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller the confirmation as to whether or not personal data concerning him or her are being processed. If a data subject wishes to avail himself of this right of confirmation, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.

·         b) Right of access

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller free information about his or her personal data stored at any time and a copy of this information. Furthermore, the European directives and regulations grant the data subject access to the following information:

o    the purposes of the processing;

o    the categories of personal data concerned;

o    the recipients or categories of recipients to whom the personal data have been or will be disclosed, in particular recipients in third countries or international organisations;

o    where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not possible, the criteria used to determine that period;

o    the existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal data, or restriction of processing of personal data concerning the data subject, or to object to such processing;

o    the existence of the right to lodge a complaint with a supervisory authority;

o    where the personal data are not collected from the data subject, any available information as to their source;

o    the existence of automated decision-making, including profiling, referred to in Article 22(1) and (4) of the GDPR and, at least in those cases, meaningful information about the logic involved, as well as the significance and envisaged consequences of such processing for the data subject.

Furthermore, the data subject shall have a right to obtain information as to whether personal data are transferred to a third country or to an international organisation. Where this is the case, the data subject shall have the right to be informed of the appropriate safeguards relating to the transfer.

If a data subject wishes to avail himself of this right of access, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.

·         c) Right to rectification

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning him or her. Taking into account the purposes of the processing, the data subject shall have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.

If a data subject wishes to exercise this right to rectification, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.

·         d) Right to erasure (Right to be forgotten)

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller the erasure of personal data concerning him or her without undue delay, and the controller shall have the obligation to erase personal data without undue delay where one of the following grounds applies, as long as the processing is not necessary:

o    The personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed.

o    The data subject withdraws consent to which the processing is based according to point (a) of Article 6(1) of the GDPR, or point (a) of Article 9(2) of the GDPR, and where there is no other legal ground for the processing.

o    The data subject objects to the processing pursuant to Article 21(1) of the GDPR and there are no overriding legitimate grounds for the processing, or the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(2) of the GDPR.

o    The personal data have been unlawfully processed.

o    The personal data must be erased for compliance with a legal obligation in Union or Member State law to which the controller is subject.

o    The personal data have been collected in relation to the offer of information society services referred to in Article 8(1) of the GDPR.

If one of the aforementioned reasons applies, and a data subject wishes to request the erasure of personal data stored by the Thaicasinocenter, he or she may, at any time, contact any employee of the controller. An employee of Thaicasinocenter shall promptly ensure that the erasure request is complied with immediately.

Where the controller has made personal data public and is obliged pursuant to Article 17(1) to erase the personal data, the controller, taking account of available technology and the cost of implementation, shall take reasonable steps, including technical measures, to inform other controllers processing the personal data that the data subject has requested erasure by such controllers of any links to, or copy or replication of, those personal data, as far as processing is not required. An employees of the Thaicasinocenter will arrange the necessary measures in individual cases.

·         e) Right of restriction of processing

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller restriction of processing where one of the following applies:

o    The accuracy of the personal data is contested by the data subject, for a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal data.

o    The processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests instead the restriction of their use instead.

o    The controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or defence of legal claims.

o    The data subject has objected to processing pursuant to Article 21(1) of the GDPR pending the verification whether the legitimate grounds of the controller override those of the data subject.

If one of the aforementioned conditions is met, and a data subject wishes to request the restriction of the processing of personal data stored by the Thaicasinocenter, he or she may at any time contact any employee of the controller. The employee of the Thaicasinocenter will arrange the restriction of the processing.

·         f) Right to data portability

Each data subject shall have the right granted by the European legislator, to receive the personal data concerning him or her, which was provided to a controller, in a structured, commonly used and machine-readable format. He or she shall have the right to transmit those data to another controller without hindrance from the controller to which the personal data have been provided, as long as the processing is based on consent pursuant to point (a) of Article 6(1) of the GDPR or point (a) of Article 9(2) of the GDPR, or on a contract pursuant to point (b) of Article 6(1) of the GDPR, and the processing is carried out by automated means, as long as the processing is not necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller.

Furthermore, in exercising his or her right to data portability pursuant to Article 20(1) of the GDPR, the data subject shall have the right to have personal data transmitted directly from one controller to another, where technically feasible and when doing so does not adversely affect the rights and freedoms of others.

In order to assert the right to data portability, the data subject may at any time contact any employee of the Thaicasinocenter.

·         g) Right to object

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to object, on grounds relating to his or her particular situation, at any time, to processing of personal data concerning him or her, which is based on point (e) or (f) of Article 6(1) of the GDPR. This also applies to profiling based on these provisions.

The Thaicasinocenter shall no longer process the personal data in the event of the objection, unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override the interests, rights and freedoms of the data subject, or for the establishment, exercise or defence of legal claims.

If the Thaicasinocenter processes personal data for direct marketing purposes, the data subject shall have the right to object at any time to processing of personal data concerning him or her for such marketing. This applies to profiling to the extent that it is related to such direct marketing. If the data subject objects to the Thaicasinocenter to the processing for direct marketing purposes, the Thaicasinocenter will no longer process the personal data for these purposes.

In addition, the data subject has the right, on grounds relating to his or her particular situation, to object to processing of personal data concerning him or her by the Thaicasinocenter for scientific or historical research purposes, or for statistical purposes pursuant to Article 89(1) of the GDPR, unless the processing is necessary for the performance of a task carried out for reasons of public interest.

In order to exercise the right to object, the data subject may contact any employee of the Thaicasinocenter. In addition, the data subject is free in the context of the use of information society services, and notwithstanding Directive 2002/58/EC, to use his or her right to object by automated means using technical specifications.

·         h) Automated individual decision-making, including profiling

Each data subject shall have the right granted by the European legislator not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning him or her, or similarly significantly affects him or her, as long as the decision (1) is not is necessary for entering into, or the performance of, a contract between the data subject and a data controller, or (2) is not authorised by Union or Member State law to which the controller is subject and which also lays down suitable measures to safeguard the data subject's rights and freedoms and legitimate interests, or (3) is not based on the data subject's explicit consent.

If the decision (1) is necessary for entering into, or the performance of, a contract between the data subject and a data controller, or (2) it is based on the data subject's explicit consent, the Thaicasinocenter shall implement suitable measures to safeguard the data subject's rights and freedoms and legitimate interests, at least the right to obtain human intervention on the part of the controller, to express his or her point of view and contest the decision.

If the data subject wishes to exercise the rights concerning automated individual decision-making, he or she may, at any time, contact any employee of the Thaicasinocenter.

·         i) Right to withdraw data protection consent

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to withdraw his or her consent to processing of his or her personal data at any time.

If the data subject wishes to exercise the right to withdraw the consent, he or she may, at any time, contact any employee of the Thaicasinocenter.

12. Data protection provisions about the application and use of Facebook

On this website, the controller has integrated components of the enterprise Facebook. Facebook is a social network.

A social network is a place for social meetings on the Internet, an online community, which usually allows users to communicate with each other and interact in a virtual space. A social network may serve as a platform for the exchange of opinions and experiences, or enable the Internet community to provide personal or business-related information. Facebook allows social network users to include the creation of private profiles, upload photos, and network through friend requests.

The operating company of Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States. If a person lives outside of the United States or Canada, the controller is the Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet website, which is operated by the controller and into which a Facebook component (Facebook plug-ins) was integrated, the web browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to download display of the corresponding Facebook component from Facebook through the Facebook component. An overview of all the Facebook Plug-ins may be accessed under https://developers.facebook.com/docs/plugins. During the course of this technical procedure, Facebook is made aware of what specific sub-site of our website was visited by the data subject.

If the data subject is logged in at the same time on Facebook, Facebook detects with every call-up to our website by the data subject—and for the entire duration of their stay on our Internet site—which specific sub-site of our Internet page was visited by the data subject. This information is collected through the Facebook component and associated with the respective Facebook account of the data subject. If the data subject clicks on one of the Facebook buttons integrated into our website, e.g. the "Like" button, or if the data subject submits a comment, then Facebook matches this information with the personal Facebook user account of the data subject and stores the personal data.

Facebook always receives, through the Facebook component, information about a visit to our website by the data subject, whenever the data subject is logged in at the same time on Facebook during the time of the call-up to our website. This occurs regardless of whether the data subject clicks on the Facebook component or not. If such a transmission of information to Facebook is not desirable for the data subject, then he or she may prevent this by logging off from their Facebook account before a call-up to our website is made.

The data protection guideline published by Facebook, which is available at https://facebook.com/about/privacy, provides information about the collection, processing and use of personal data by Facebook. In addition, it is explained there what setting options Facebook offers to protect the privacy of the data subject. In addition, different configuration options are made available to allow the elimination of data transmission to Facebook. These applications may be used by the data subject to eliminate a data transmission to Facebook.

13. Data protection provisions about the application and use of Google Analytics (with anonymization function)

On this website, the controller has integrated the component of Google Analytics (with the anonymizer function). Google Analytics is a web analytics service. Web analytics is the collection, gathering, and analysis of data about the behavior of visitors to websites. A web analysis service collects, inter alia, data about the website from which a person has come (the so-called referrer), which sub-pages were visited, or how often and for what duration a sub-page was viewed. Web analytics are mainly used for the optimization of a website and in order to carry out a cost-benefit analysis of Internet advertising.

The operator of the Google Analytics component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

For the web analytics through Google Analytics the controller uses the application "_gat. _anonymizeIp". By means of this application the IP address of the Internet connection of the data subject is abridged by Google and anonymised when accessing our websites from a Member State of the European Union or another Contracting State to the Agreement on the European Economic Area.

The purpose of the Google Analytics component is to analyze the traffic on our website. Google uses the collected data and information, inter alia, to evaluate the use of our website and to provide online reports, which show the activities on our websites, and to provide other services concerning the use of our Internet site for us.

Google Analytics places a cookie on the information technology system of the data subject. The definition of cookies is explained above. With the setting of the cookie, Google is enabled to analyze the use of our website. With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and into which a Google Analytics component was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject will automatically submit data through the Google Analytics component for the purpose of online advertising and the settlement of commissions to Google. During the course of this technical procedure, the enterprise Google gains knowledge of personal information, such as the IP address of the data subject, which serves Google, inter alia, to understand the origin of visitors and clicks, and subsequently create commission settlements.

The cookie is used to store personal information, such as the access time, the location from which the access was made, and the frequency of visits of our website by the data subject. With each visit to our Internet site, such personal data, including the IP address of the Internet access used by the data subject, will be transmitted to Google in the United States of America. These personal data are stored by Google in the United States of America. Google may pass these personal data collected through the technical procedure to third parties.

The data subject may, as stated above, prevent the setting of cookies through our website at any time by means of a corresponding adjustment of the web browser used and thus permanently deny the setting of cookies. Such an adjustment to the Internet browser used would also prevent Google Analytics from setting a cookie on the information technology system of the data subject. In addition, cookies already in use by Google Analytics may be deleted at any time via a web browser or other software programs.

In addition, the data subject has the possibility of objecting to a collection of data that are generated by Google Analytics, which is related to the use of this website, as well as the processing of this data by Google and the chance to preclude any such. For this purpose, the data subject must download a browser add-on under the link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout and install it. This browser add-on tells Google Analytics through a JavaScript, that any data and information about the visits of Internet pages may not be transmitted to Google Analytics. The installation of the browser add-ons is considered an objection by Google. If the information technology system of the data subject is later deleted, formatted, or newly installed, then the data subject must reinstall the browser add-ons to disable Google Analytics. If the browser add-on was uninstalled by the data subject or any other person who is attributable to their sphere of competence, or is disabled, it is possible to execute the reinstallation or reactivation of the browser add-ons.

Further information and the applicable data protection provisions of Google may be retrieved under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy and under https://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics is further explained under the following Link https://www.google.com/analytics.

14. Data protection provisions about the application and use of Google+

On this website, the controller has integrated the Google+ button as a component. Google+ is a so-called social network. A social network is a social meeting place on the Internet, an online community, which usually allows users to communicate with each other and interact in a virtual space. A social network may serve as a platform for the exchange of opinions and experiences, or enable the Internet community to provide personal or business-related information. Google+ allows users of the social network to include the creation of private profiles, upload photos and network through friend requests.

The operating company of Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

With each call-up to one of the individual pages of this website, which is operated by the controller and on which a Google+ button has been integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject automatically downloads a display of the corresponding Google+ button of Google through the respective Google+ button component. During the course of this technical procedure, Google is made aware of what specific sub-page of our website was visited by the data subject. More detailed information about Google+ is available under https://developers.google.com/+.

If the data subject is logged in at the same time to Google+, Google recognizes with each call-up to our website by the data subject and for the entire duration of his or her stay on our Internet site, which specific sub-pages of our Internet page were visited by the data subject. This information is collected through the Google+ button and Google matches this with the respective Google+ account associated with the data subject.

If the data subject clicks on the Google+ button integrated on our website and thus gives a Google+ 1 recommendation, then Google assigns this information to the personal Google+ user account of the data subject and stores the personal data. Google stores the Google+ 1 recommendation of the data subject, making it publicly available in accordance with the terms and conditions accepted by the data subject in this regard. Subsequently, a Google+ 1 recommendation given by the data subject on this website together with other personal data, such as the Google+ account name used by the data subject and the stored photo, is stored and processed on other Google services, such as search-engine results of the Google search engine, the Google account of the data subject or in other places, e.g. on Internet pages, or in relation to advertisements. Google is also able to link the visit to this website with other personal data stored on Google. Google further records this personal information with the purpose of improving or optimizing the various Google services.

Through the Google+ button, Google receives information that the data subject visited our website, if the data subject at the time of the call-up to our website is logged in to Google+. This occurs regardless of whether the data subject clicks or doesn’t click on the Google+ button.

If the data subject does not wish to transmit personal data to Google, he or she may prevent such transmission by logging out of his Google+ account before calling up our website.

Further information and the data protection provisions of Google may be retrieved under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy. More references from Google about the Google+ 1 button may be obtained under https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

15. Data protection provisions about the application and use of Twitter

On this website, the controller has integrated components of Twitter. Twitter is a multilingual, publicly-accessible microblogging service on which users may publish and spread so-called ‘tweets,’ e.g. short messages, which are limited to 280 characters. These short messages are available for everyone, including those who are not logged on to Twitter. The tweets are also displayed to so-called followers of the respective user. Followers are other Twitter users who follow a user's tweets. Furthermore, Twitter allows you to address a wide audience via hashtags, links or retweets.

The operating company of Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and on which a Twitter component (Twitter button) was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to download a display of the corresponding Twitter component of Twitter. Further information about the Twitter buttons is available under https://about.twitter.com/de/resources/buttons. During the course of this technical procedure, Twitter gains knowledge of what specific sub-page of our website was visited by the data subject. The purpose of the integration of the Twitter component is a retransmission of the contents of this website to allow our users to introduce this web page to the digital world and increase our visitor numbers.

If the data subject is logged in at the same time on Twitter, Twitter detects with every call-up to our website by the data subject and for the entire duration of their stay on our Internet site which specific sub-page of our Internet page was visited by the data subject. This information is collected through the Twitter component and associated with the respective Twitter account of the data subject. If the data subject clicks on one of the Twitter buttons integrated on our website, then Twitter assigns this information to the personal Twitter user account of the data subject and stores the personal data.

Twitter receives information via the Twitter component that the data subject has visited our website, provided that the data subject is logged in on Twitter at the time of the call-up to our website. This occurs regardless of whether the person clicks on the Twitter component or not. If such a transmission of information to Twitter is not desirable for the data subject, then he or she may prevent this by logging off from their Twitter account before a call-up to our website is made.

The applicable data protection provisions of Twitter may be accessed under https://twitter.com/privacy?lang=en.

16. Data protection provisions about the application and use of YouTube

On this website, the controller has integrated components of YouTube. YouTube is an Internet video portal that enables video publishers to set video clips and other users free of charge, which also provides free viewing, review and commenting on them. YouTube allows you to publish all kinds of videos, so you can access both full movies and TV broadcasts, as well as music videos, trailers, and videos made by users via the Internet portal.

The operating company of YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. The YouTube, LLC is a subsidiary of Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and on which a YouTube component (YouTube video) was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to download a display of the corresponding YouTube component. Further information about YouTube may be obtained under https://www.youtube.com/yt/about/en. During the course of this technical procedure, YouTube and Google gain knowledge of what specific sub-page of our website was visited by the data subject.

If the data subject is logged in on YouTube, YouTube recognizes with each call-up to a sub-page that contains a YouTube video, which specific sub-page of our Internet site was visited by the data subject. This information is collected by YouTube and Google and assigned to the respective YouTube account of the data subject.

YouTube and Google will receive information through the YouTube component that the data subject has visited our website, if the data subject at the time of the call to our website is logged in on YouTube; this occurs regardless of whether the person clicks on a YouTube video or not. If such a transmission of this information to YouTube and Google is not desirable for the data subject, the delivery may be prevented if the data subject logs off from their own YouTube account before a call-up to our website is made.

YouTube's data protection provisions, available at https://www.google.com/intl/en/policies/privacy, provide information about the collection, processing and use of personal data by YouTube and Google.

17. Legal basis for the processing

Art. 6(1) lit. a GDPR serves as the legal basis for processing operations for which we obtain consent for a specific processing purpose. If the processing of personal data is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party, as is the case, for example, when processing operations are necessary for the supply of goods or to provide any other service, the processing is based on Article 6(1) lit. b GDPR. The same applies to such processing operations which are necessary for carrying out pre-contractual measures, for example in the case of inquiries concerning our products or services. Is our company subject to a legal obligation by which processing of personal data is required, such as for the fulfillment of tax obligations, the processing is based on Art. 6(1) lit. c GDPR. In rare cases, the processing of personal data may be necessary to protect the vital interests of the data subject or of another natural person. This would be the case, for example, if a visitor were injured in our company and his name, age, health insurance data or other vital information would have to be passed on to a doctor, hospital or other third party. Then the processing would be based on Art. 6(1) lit. d GDPR. Finally, processing operations could be based on Article 6(1) lit. f GDPR. This legal basis is used for processing operations which are not covered by any of the abovementioned legal grounds, if processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by our company or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data. Such processing operations are particularly permissible because they have been specifically mentioned by the European legislator. He considered that a legitimate interest could be assumed if the data subject is a client of the controller (Recital 47 Sentence 2 GDPR).

18. The legitimate interests pursued by the controller or by a third party

Where the processing of personal data is based on Article 6(1) lit. f GDPR our legitimate interest is to carry out our business in favor of the well-being of all our employees and the shareholders.

19. Period for which the personal data will be stored

The criteria used to determine the period of storage of personal data is the respective statutory retention period. After expiration of that period, the corresponding data is routinely deleted, as long as it is no longer necessary for the fulfillment of the contract or the initiation of a contract.

20. Provision of personal data as statutory or contractual requirement; Requirement necessary to enter into a contract; Obligation of the data subject to provide the personal data; possible consequences of failure to provide such data

We clarify that the provision of personal data is partly required by law (e.g. tax regulations) or can also result from contractual provisions (e.g. information on the contractual partner). Sometimes it may be necessary to conclude a contract that the data subject provides us with personal data, which must subsequently be processed by us. The data subject is, for example, obliged to provide us with personal data when our company signs a contract with him or her. The non-provision of the personal data would have the consequence that the contract with the data subject could not be concluded. Before personal data is provided by the data subject, the data subject must contact any employee. The employee clarifies to the data subject whether the provision of the personal data is required by law or contract or is necessary for the conclusion of the contract, whether there is an obligation to provide the personal data and the consequences of non-provision of the personal data.

21. Existence of automated decision-making

As a responsible company, we do not use automatic decision-making or profiling.

This Privacy Policy has been generated by the Privacy Policy Generator of the DGD - Your External DPO that was developed in cooperation with German Lawyers from WILDE BEUGER SOLMECKE, Cologne.

 

รับโบนัสไม่ต้องฝากเงินสุดคุ้ม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นใหม่ จากคาสิโนออนไลน์และสปอร์ตบุ๊คจากพันธมิตรของเรา

คุณสามารถกดเลิกติดตามได้ทันที่ที่คุณต้องการ

ในการติดตามคุณต้องยืนยันว่าคุณอายุเกิน 18 ปี